home

contact  login
zoeken
zoeken

OCMW-diensten 

Nathalie Creten I algemeen directeur, waarnemend

De bevoegdheden en taken van de algemeen directeur zijn hoofdzakelijk vastgelegd in het decreet lokaal bestuur.

Samengevat is het zo dat de algemeen directeur zorgt voor de goede werking van de diensten van gemeente en OCMW binnen de krijtlijnen vastgelegd door de gemeenteraad en door de OCMW-raad.

Zo staat de algemeen directeur onder meer in voor:

  • de algemene leiding van de gemeentelijke diensten;
  • voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid;
  • voor de opmaak en uitvoering van een systeem van organisatiebeheersing en de rapportering hierover.

De algemeen directeur is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer.

De algemeen directeur bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, de OCMW-raad, aan het schepencollege en aan de burgemeester en de voorzitter van het OCMW worden voorgelegd. Zij woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad, OCMW-raad, het schepencollege, het vast bureau en het autonoom gemeentebedrijf Herk-de-Stad en maakt de verslagen van de vergaderingen.

De algemeen directeur adviseert al deze organen van gemeente en OCMW op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Zij herinnert in voorkomend geval aan de geldende rechtsregels, vermeldt de feitelijke gegevens waarvan zij kennis heeft en zorgt ervoor dat de door de regelgeving voorgeschreven vermeldingen in de beslissingen worden opgenomen.

Info
Nathalie Creten - Algemeen directeur, wnd
tel. 013 38 03 11
e-mail: nathalie.creten@herk-de-stad.be

Gemeenschappelijke dienst Financiën voor gemeente en OCMW


De financieel directeur is verantwoordelijk voor het algemeen financieel beheer, het innen van de ontvangsten en het uitvoeren van alle betalingen. Hij is bereikbaar na afspraak.
tel. 013 38 03 26
e-mail: financien@herk-de-stad.be

Diensthoofd sociale diensten

Jacinta Forier
Het diensthoofd staat in voor de leiding van de sociale dienst en brengt de hulpaanvragen die via de sociale dienst binnenkomen, voor aan het bevoegde beleidsorgaan.
tel. 013 78 09 49
e-mail: jacinta.forier@ocmwherkdestad.be

Coördinator thuiszorgdiensten

Lieve Festraets
De coördinator staat in voor de werking van de poetsdienst, de klusjesdienst, de strijk- en versteldienst, de dienst maaltijdbedeling en de erkende dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.
tel. 013 78 09 47
e-mail: lieve.festraets@ocmwherkdestad.be

Dienstverantwoordelijke huisvesting

Bart Princen
De dienstverantwoordelijke staat in voor het beheer van de verschillende woonvormen die er mogelijk zijn binnen het OCMW.
tel. 013 78 09 54
e-mail: bart.princen@ocmwherkdestad.be

Gemeenschappelijke personeelsdienst voor gemeente en OCMW

Marie-José Wilms
Het diensthoofd staat ten dienste van de personeelsleden van het OCMW maar ook voor de geïnteresseerde mensen die bij het OCMW willen komen werken.
tel. 013 78 09 56
e-mail: marie-jose.wilms@herk-de-stad.be

OCMW